Ngành Qu?n tr? kinh doanh h?c gì và làm gì?

Có th? th?y, v?i s? phát tri?n m?nh m? c?a n?n kinh t?, s? ra ??i c?a hàng lo?t c?ng ty, doanh nghi?p, doanh nghi?p, s? ??u t? ngày càng nhi?u c?a các c?ng ty n??c ngoài vào Vi?t Nam nh? hi?n nay thì vi?c tìm ki?m các nhà qu?n tr? cho doanh nghi?p là th?t s? c?n thi?t. Kh?i ??u t? nh? c?u l?n v? ngu?n nhan l?c ngành Qu?n tr? kinh doanh, ?ay ???c xem là ngành h?c thu hút s? quan tam c?a gi?i tr? trong nh?ng n?m g?n ?ay. V?y h?c ngành Qu?n tr? kinh doanh khó kh?ng? Ngành Qu?n tr? kinh doanh广西快3投注网站 là gì, h?c gì và làm gì?

Ngành Qu?n tr? kinh doanh là gì?

Hi?u m?t cách ??n gi?n thì Qu?n tr? kinh doanh là vi?c th?c hi?n các hành vi qu?n tr? quá trình kinh doanh ?? duy trì, phát tri?n c?ng vi?c kinh doanh c?a doanh nghi?p, bao g?m vi?c can nh?c, t?o ra h? th?ng, quy trình và t?i ?a hóa “hi?u su?t”, “qu?n ly ho?t ??ng kinh doanh” b?ng quá trình t? duy và ra quy?t ??nh c?a nhà qu?n ly. Qu?n tr? kinh doanh có th? chia thành nhi?u ngành chuyên sau nh?: Qu?n tr? nhan s?, Qu?n tr? kinh doanh t?ng h?p, Qu?n tr? kinh doanh qu?c t?, th??ng m?i; Qu?n tr? truy?n th?ng, marketing,...

广西快3投注网站Theo h?c Qu?n tr? kinh doanh, sinh viên s? ???c cung c?p ki?n th?c n?n t?ng, chuyên sau v? qu?n tr? doanh nghi?p, qu?n tr? marketing, qu?n tr? tài chính – ngan hàng ?? ?i?u hành và qu?n ly doanh nghi?p. Sinh viên t?t nghi?p có kh? n?ng xay d?ng, tri?n khai các h?p ??ng ngo?i th??ng; ki?m soát tình hình tài chính doanh nghi?p; xay d?ng chi?n l??c và l?p k? ho?ch ti?p th?, tìm ki?m th? tr??ng kinh doanh c?ng nh? t? t?o l?p doanh nghi?p cho riêng mình.

C? h?i ngh? nghi?p

广西快3投注网站Sau khi t?t nghi?p, c? nhan ngành này có th? ???c tuy?n d?ng vào m?t s? v? trí nh?: nhan viên k? ho?ch ??u t?, nhan viên b? ph?n nhan s?, nhan viên bán hàng, nhan viên t? ch?c hành chính, nhan viên b? ph?n k? ho?ch bán hàng, nhan viên phát tri?n h? th?ng, nhan viên kinh doanh, nhan viên xu?t nh?p kh?u...

广西快3投注网站Các v? trí có ch?c danh tr??ng, phó phòng ho?c cao h?n th??ng yêu c?u kinh nghi?m c?ng tác. Có c? h?i làm vi?c t?i t?t c? các ??n v?/c?ng ty trên c? n??c (và qu?c t?). H?u h?t các t? ch?c ??u có ho?t ??ng kinh doanh, và v?i m?t l??ng l?n các doanh nghi?p t?i Vi?t Nam, c? h?i ngh? nghi?p là kh?ng nh?. V?i các ki?n th?c v? chuyên m?n, cùng các k? n?ng, b?n có th? ??m nhi?m nhi?u v? trí c?ng vi?c khác nhau liên quan ??n ho?t ??ng kinh doanh c?a t? ch?c.

??ng ky tuy?n sinh

B?n có th? xét tuy?n vào Cao ??ng ngành C?ng ngh? k? thu?t ? t? t?i Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? b?ng hai cách sau:

  1. N?p h? s? tr?c ti?p t?i:
    • ??a ch?: 365 ?i?n biên Ph?, thành ph? Hu?.
    • ?i?n tho?i: 0234 3884545
  2. ??ng ky tr?c tuy?n t?i:

?