Ngành C?ng ngh? k? thu?t giao th?ng h?c gì và làm gì?

Theo Quy ho?ch phát tri?n nhan l?c Vi?t Nam giai ?o?n 2011 – 2020 c?a Chính Ph?, nhan l?c kh?i ngành xay d?ng s? t?ng t? 2,9 tri?u ng??i n?m 2010 lên kho?ng 8 – 9 tri?u ng??i vào n?m 2020, trong ?ó có c?ng ngh? k? thu?t giao th?ng. ?i?u này ?? m? ra nhi?u c? h?i vi?c làm cho nh?ng b?n tr? ?ang theo h?c ngành C?ng ngh? K? thu?t giao th?ng. V?y, c? h?i vi?c làm c?a ngành C?ng ngh? K? thu?t giao th?ng ra sao? .

Ngành C?ng ngh? k? thu?t giao th?ng là gì?

广西快3投注网站Hi?u m?t cách ??n gi?n thì C?ng ngh? k? thu?t giao th?ng là ngành h?c chuyên v? l?nh v?c thi?t k?, thi c?ng, qu?n ly và khai thác các c?ng trình giao th?ng ph?c v? ??i s?ng nh?: c?u, ???ng b?, ???ng cao t?c, ???ng s?t, ???ng h?m, c?ng, san bay,... c?ng nh? các c?ng trình trong l?nh v?c xay d?ng nói chung.

Theo h?c ngành C?ng ngh? k? thu?t giao th?ng, sinh viên s? ???c trang b? ki?n th?c n?n t?ng và chuyên sau trong l?nh v?c xay d?ng c?ng trình giao th?ng nh?: tr?c ??a, th?y l?c, k?t c?u bê t?ng c?t thép c?u ???ng; khai thác và s?a ch?a c?ng trình giao th?ng,... Bên c?nh ?ó, sinh viên có kh? n?ng ki?m tra v?t li?u, ch?t l??ng c?ng trình, ki?m tra an toàn lao ??ng trong xay d?ng.

C? h?i ngh? nghi?p

广西快3投注网站Sau khi t?t nghi?p, các em có th? làm vi?c t?i các c?ng ty xay d?ng C?u ???ng, các c?ng ty qu?n ly và s?a ch?a các c?ng trình giao th?ng và các c?ng ty xay d?ng,... Nhìn chung, t?t nghi?p ngành C?ng ngh? k? thu?t giao th?ng, b?n có th? làm vi?c t?i các v? trí:

  • K? thu?t viên kh?o sát ??a hình, ??a ch?t, thí nghi?m, t?i các ??n v? t? v?n thi?t k? c?u ???ng.
  • K? thu?t ph? trách tri?n khai thi c?ng các h?ng m?c xay d?ng ???ng, c?u, c?ng, h?ng m?c san l?p m?t b?ng t?i các t?, ??i, xí nghi?p thu?c c?ng ty xay d?ng c?u ???ng.
  • Cán b? k? thu?t ph? trách c?ng các qu?n ly ch?t l??ng và ti?n ?? t?i các ??n v? thi c?ng c?u ???ng.
  • Ngoài ra còn có th? biên ch? vào cán b? ??a chính các c?p.

?i?u ki?n tuy?n sinh

广西快3投注网站B?n có th? xét tuy?n vào Cao ??ng ngành C?ng ngh? k? thu?t ? t? t?i Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? b?ng hai cách sau:

  1. N?p h? s? tr?c ti?p t?i:
    • ??a ch?: 365 ?i?n biên Ph?, thành ph? Hu?.
    • ?i?n tho?i: 0234 3884545
  2. ??ng ky tr?c tuy?n t?i:

?