Ngành C?ng ngh? ? t? h?c gì và làm gì?

Trong xu h??ng phát tri?n c?a x? h?i hi?n ??i, Vi?t Nam coi c?ng nghi?p ? t? là ngành quan tr?ng, c?n ?u tiên phát tri?n ?? góp ph?n c?ng nghi?p hóa ??t n??c. H?n th? n?a, vi?c ??u t? c?a các h?ng ? t? n??c ngoài vào Vi?t Nam ?ang phát tri?n khá nhanh, do ?ó liên t?c nhi?u n?m qua ngành C?ng ngh? k? thu?t ? t? ???c ??a vào danh m?c các ngành “nóng” v? nhu c?u lao ??ng, và nhanh ch?ng tr? thành xu th? l?? ch?n cho các b?n tr?. Nh?ng kh?ng ph?i ai c?ng hi?u r? ngành C?ng ngh? k? thu?t ? t? là gì? Ra tr??ng làm gì?.

Ngành C?ng ngh? ? t? là gì?

广西快3投注网站C?ng ngh? ? t? là ngành h?c tích h?p ki?n th?c c?a nhi?u l?nh v?c: c? khí, t? ??ng hóa, ?i?n - ?i?n t? và c?ng ngh? ch? t?o máy, chuyên v? khai thác, s? d?ng và qu?n ly d?ch v? k? thu?t ? t? nh? ?i?u hành s?n xu?t ph? tùng, l?p ráp, c?i ti?n, nang cao hi?u qu? s? d?ng.

广西快3投注网站H?c ngành c?ng ngh? ? t?, sinh viên ???c trang b? ki?n th?c và k? n?ng chuyên sau v? c? khí ? t? – máy ??ng l?c, h? th?ng truy?n ??ng – truy?n l?c, c? c?u khí, h? th?ng ?i?u khi?n,… ?? có kh? n?ng áp d?ng nh?ng nguyên ly k? thu?t c? b?n, k? n?ng th?c hành cao và các k? n?ng liên quan ??n ? t?. Các m?n h?c chuyên ngành tiêu bi?u và ??c tr?ng c?a ngành c?ng ngh? k? thu?t ? t? mà sinh viên ???c h?c nh?: ??ng c? ??t trong, h? th?ng ?i?n – ?i?n t? ? t?, C?ng ngh? b?o d??ng và s?a ch?a ? t?, C?ng ngh? l?p ráp ? t?,…

C? h?i ngh? nghi?p

Sinh viên ngành C?ng ngh? ? t? sau khi t?t nghi?p có th? ??m nhi?m các c?ng vi?c nh?:

  • K? s? v?n hành, giám sát s?n xu?t ph? tùng, ph? ki?n và l?p ráp ? t? - máy ??ng l?c t?i các nhà máy s?n xu?t ph? tùng, ph? ki?n và l?p ráp ?t?, các c? s? s?a ch?a, b?o trì b?o d??ng ?t?
  • Ki?m ??nh viên t?i các tr?m ??ng ki?m ? t?
  • Nhan viên kinh doanh t?i các doanh nghi?p kinh doanh ? t?, máy ??ng l?c, ph? tùng ? t?

?i?u ki?n tuy?n sinh

B?n có th? xét tuy?n vào Cao ??ng ngành C?ng ngh? ? t? t?i Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? b?ng hai cách sau:

  1. N?p h? s? tr?c ti?p t?i:
    • ??a ch?: 365 ?i?n biên Ph?, thành ph? Hu?.
    • ?i?n tho?i: 0234 3884545
  2. ??ng ky tr?c tuy?n t?i:

?